ประโยชน์ของโครงการ

เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิต

  • ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง สามารถเดินทางเข้า-ออก ระหว่างพื้นที่ชานเมืองกับกลางเมืองย่าน
    ทองหล่อ และชุมชนใกล้เคียงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเผชิญกับการจราจรที่ติดขัดในเขตเมือง
  • เชื่อมต่อสะดวก สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งมวลชนสายหลักและสายรอง
    ทั้งรถไฟฟ้าสายสีชมพู สายสีน้ำตาล สายสีเหลือง สายสีส้ม สายสีเขียว เอื้อให้เกิดการเดินทางอย่างเป็นระบบและครบวงจร
  • สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเมือง รถไฟฟ้าสายสีเทาจะเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีและพื้นที่โดยรอบตามแนวเส้นทาง นำการจ้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ประชาชนในระยะยาว
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ

Scroll Up