นายกฯ เร่งรถไฟฟ้า “โมโนเรลสายสีเทา” หนุนลงทุน PPP

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ เร่ง โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว “โมโนเรลสายสีเทา” หนุนลงทุนรัฐ-เอกชน (PPP) หวังเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน คาดเปิดบริการ ปี 2573

วันที่ 18 พ.ย.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว “โมโนเรลสายสีเทา” (Monorail) ซึ่งได้ข้อสรุปการดำเนินโครงการในช่วงแรกแล้ว โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว โมโนเรลสายสีเทาจะใช้ช่วงสถานี วัชรพล-ทองหล่อ เป็นเส้นทางนำร่องในช่วงแรก ระยะทางรวม 16.3 กม. วงเงินการก่อสร้าง 27,500 ล้านบาท มีสถานีทั้งหมด 15 สถานี ใช้ระยะเวลาในการเดินทางไป–กลับ ประมาณ 62 นาที คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 8,000–30,000 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง ใช้ระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ (Automatic Train Control: ATC) และมีระบบการเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection System) ทั้งนี้ เส้นทางการเดินรถไฟมีทั้งสิ้น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล–ทองหล่อ ระยะที่ 2 ช่วงพระโขนง–พระราม 3 และระยะที่ 3 ช่วงพระราม 3–ท่าพระ รวมระยะทางประมาณ 40 กม. ซึ่งคาดว่าทั้งหมด 3 ระยะนี้จะเปิดให้บริการได้ในปี 2573

โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือ โมโนเรล เป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ (PPP) สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 มีการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกันทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับภาครัฐได้อย่างยั่งยืนและครอบคลุมในระยะยาว สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนได้ผ่านระบบขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในประเทศ และต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงระบบขนส่งในภูมิภาค

“นายกรัฐมนตรีรับทราบการดำเนินการ ติดตาม และสั่งการเร่งรัดเพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งถือเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคม เป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมขนส่งทางรางอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับโครงการขนส่งสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายเดียวกัน นอกจากจะส่งผลต่อการพัฒนาเมือง และพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทางสถานี พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแล้ว ยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งทุกประเด็นความเจริญที่จะส่งผลถึงประชาชนเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญที่สุด”

ที่มา : https://www.thansettakij.com/politics/503693

Scroll Up