กทม. เดินหน้าศึกษาโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล – ทองหล่อ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2  นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศโครงการงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล – ทองหล่อ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้แทนองค์กร/สมาคมวิชาชีพ ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนสื่อมวลชน บริษัทที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง และสัมมนา Online ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบการเดินทางให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมจัดทำแบบเบื้องต้น วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดเตรียมเอกสารโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ช่วงวัชรพล-สะพานพระราม 3 โดยศึกษาแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2558 ซึ่งผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วัชรพล – ทองหล่อ ระยะที่ 2 พระโขนง – พระราม 3 และระยะที่ 3 แนวเส้นทางส่วนต่อขยายพระราม 3 – ท่าพระ รวมระยะทางทั้งสิ้น 39.91 กิโลเมตร โดยผลการศึกษาเสนอให้พัฒนาโครงการระยะที่ 1 วัชรพล – ทองหล่อ เป็นเส้นทางนำร่อง แต่เนื่องจากสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาที่ศึกษาไว้เดิม และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักการจราจรและขนส่ง จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทบทวนผลการศึกษาและดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โครงการในระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล – ทองหล่อ เพื่อนำเสนอขออนุมัติโครงการและเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมความพร้อมในการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการต่อไป

Scroll Up