วัตถุประสงค์และขอบเขต การดำเนินงานโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล–ทองหล่อ และจัดทำเอกสารโครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
  พ.ศ. 2562
  หมวด 4 การจัดทำและดำเนินโครงการ ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ
 2. นำเสนอโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนสำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา ระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ เพื่อขอนุมัติหลักการโครงการร่วมลงทุนตามกระบวนการในพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวด 4 การจัดทำและดำเนินโครงการ ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการ

 

ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ

 1. การจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หมวดที่ 4 ส่วนที่ 1 การนำเสนอโครงการ และตามที่คณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนประกาศกำหนด
 2. การวิเคราะห์ความจำเป็นของโครงการ ในการกำหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อให้โครงการร่วมลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์
 3. การจัดทำรายงานหลักของโครงการร่วมลงทุน เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาเห็นชอบ
 4. การจัดประชาสัมพันธ์และการทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding) โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนที่มีต่อโครงการ พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
 5. การจัดประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผลการศึกษาโครงการ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. งานสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการและเอกสารข้อมูลของโครงการแก่กรุงเทพมหานคร ในการเสนอโครงการและการดำเนินการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง

Scroll Up